REDUSER SYKEFRAVÆR

Sykefravær er kostbart for enhver virksomhet. Næringslivet anslår i en spørreundersøkelse SINTEF har gjennomført i et utvalg av  medlemsbedriftene til NHO, at én dags sykefravær i 2014 kostet bedriftene i snitt 2.900,-  kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Det tilsvarer 14.500,- kroner for en arbeidsuke. Denne kostnaden ved sykefravær er eksklusive lønnskostnader, som ville ført til dobbeltelling av kostnader.

I en resultatundersøkelse, utført av NTNU i 2012, som baserer seg på innrapportering fra 4122 virksomheter, ser man at bedrifter som er miljøsertifiserte har lavere sykefravær enn de usertifiserte. Hva gjør så en miljøbedrift for å redusere sykefraværet?

Vel, først og fremst arbeider ikke en miljøbedrift mot sykefravær, men for et bedre arbeidsmiljø. De arbeider i fellesskap mot at alle skal glede seg til å komme på jobb, og at alle skal snakke varmt om arbeidsplassen sin. Din organisasjon skal være en plass alle ønsker å være -, og bli ansatt, og selv om det er ledelsens ansvar at det legges til rette for at akkurat det, er det alles plikt å følge opp.

Noe av det viktigste for at noen skal trives i sin stilling, er at de utfører arbeidsoppgaver de finner interresante og passe utfordrende. Å finne ut hva hver ansatt liker å arbeide med, er i seg selv ikke store oppgaven, det er bare å spøre de rett ut under medarbeidersamtalen, som er obligatorisk for en miljøbedrift. Videre er det et godt tiltak å være bevisste på det sosiale engasjementet. Da må man være flink til å finne og ansette folk som passer sammen. Miljøet på jobben skapes av de som er ansatt der, og da er det viktig at sammensetningen er god.

Kontakt din miljøkonsulent i dag for en miljøanalyse av din virksomhet.

PLUS LUCROR

Reklame

DET INDRE MILJØET

For en organisasjon kan miljø deles opp i to hovedkategorier: Det indre miljøet, som representerer det fysiske og det psykososiale miljøet på arbeidsplassen, og det ytre miljøet som påvirker mennesker i alminnelighet, dyr og natur.

Organisasjonens påvirkning på det ytre miljøet er i sterk grad regulert gjennom lover og forskrifter, og vil bli behandlet i en annen bloggpost.

Det indre miljøet på en arbeidsplass er også godt regulert, men for at organisasjonen skal lykkes, bør det være fokus på nær sagt kontinuerlig utbedring av det indre miljøet. Som sagt kan det indre miljøet deles opp i to hoveddeler, det fysiske og psykososiale miljøet. Det indre fysiske miljøets reguleringer og utforming er avhengig av virksomhetens art og produksjon. Aktuelle faktorer har oftest begrunnelse i arbeidernes sikkerhet, men kan også omhandle estetikk og generell velferd. Med en Miljøfyrtårnkonsulent kan virksomhetens helsetilstand evalueres, og kun ved evaluering oppstår muligheten for utbedring.

Det psykososiale miljøet er av en mer komplisert karakter enn det fysiske. Det er her min pedagogiske utdanning virkelig møter sine utfordringer, og det er nesten uten unntak denne delen av HMS-arbeidet som har det største forbedringspotensialet i alle virksomheter jeg besøker. Rigide organisasjonsformer, ”ledere” uten evne eller kunnskap nok til å lede, ansattes manglende kunnskap om å bidra til et godt psykososialt miljø, og generelt dårlig kommunikasjon vertikalt og horisontalt i bedriftens struktur, er gjentagende kjennetegn på problemet. Det er selvfølgelig flere faktorer.

Rigide organisasjonsformer stammer fra militæret, hvor klare ordrelinjer vertikalt er kjennetegnet. En slik struktur er det forsket mye på, men det er heldigvis en komposisjon vi er i ferd med å gi avkall på, vel å merke innen privat sektor. Og for å henge med, må man kjenne hemmeligheten bak de nye spillereglene, og tilpasse seg dagens og fremtidens kutyme som innebærer et mer ”åpent miljø –system”. Dette involverer mange manøvrer.

Ved å gi hver enkelt deltaker -i den grad de kan takle det- et utvidet ansvar for sin bedrift, vil deres selvbilde øke i takt med mestring. Desentralisering av makt, og prestisjeoppnåelse etter innsats og kunnskap er viktige faktorer i den forbindelse.

Veiledning, ikke rådgivning, bør være naturlig del av medarbeidersamtaler. På den måten får hver medarbeider sin følelse av å eie sin del av helheten. Medarbeidersamtaler med ekstern veileder bør tilbys.

Trenger din bedrift en helserapport på sitt miljøarbeid, bør en Miljøfyrtårnkonsulent kontaktes i dag. Han vil analysere deres miljøarbeid, og som oftest har bedrifter over 90% ”på stell” allerede. Men med få justeringer og dokumentering, er deres organisasjon raskt i ferd med å tjene mer penger.

PLUS LUCROR